صورتجلسه مورخ 26/07/1396 انتخابات پنجمین دوره هیات اجرایی دفتر انجمن بتن ایران نمایندگی استان خراسان رضوی

1396/09/08

صورتجلسه مورخ 26/07/1396 انتخابات پنجمین دوره هیات اجرایی دفتر انجمن بتن ایران نمایندگی استان خراسان رضوی