سخنرانی دکتر مهدی نعمتی چاری با موضوع بتن ریزی در هوای سرد

سخنرانی دکتر مهدی نعمتی چاری با موضوع بتن ریزی در هوای سرد

1395/09/03

سخنرانی دکتر مهدی نعمتی چاری با موضوع بتن ریزی در هوای سرد