تصاویری از اولین سخنرانی تخصصی در زمینه سدهای بتن غلتکی توسط آقای مهندس سید بشیر مختار پوریانی

تصاویری از اولین سخنرانی تخصصی در زمینه سدهای بتن غلتکی توسط آقای مهندس سید بشیر مختار پوریانی

1395/09/13

تصاویری از اولین سخنرانی تخصصی در زمینه سدهای بتن غلتکی توسط آقای مهندس سید بشیر مختار پوریانی