تصاویری از برگزاری سخنرانی آقای دکتر هوشنگ دباغ ریاست انجمن بتن شاخه استان کردستان - سالن آمفی تئاتر اداره راه و شهرسازی با موضوعیت آنالیز نتایج مقاومت فشاری بتن

تصاویری از برگزاری سخنرانی آقای دکتر هوشنگ دباغ ریاست انجمن بتن شاخه استان کردستان - سالن آمفی تئاتر اداره راه و شهرسازی با موضوعیت آنالیز نتایج مقاومت فشاری بتن

1395/10/18

تصاویری از برگزاری سخنرانی آقای دکتر هوشنگ دباغ ریاست انجمن بتن شاخه استان کردستان - سالن آمفی تئاتر اداره راه و شهرسازی با موضوعیت آنالیز نتایج مقاومت فشاری بتن