بررسی ابعاد زلزله 21 آبان 1396 کرمانشاه -سرپل ذهاب

بررسی ابعاد زلزله 21 آبان 1396 کرمانشاه -سرپل ذهاب

1396/09/21

بررسی ابعاد زلزله 21 آبان 1396 کرمانشاه -سرپل ذهاب