سنگدانه هوشمند در بتن: شرح فرایند اختراع و شیوه کاربرد

نویسنده : محمد نیسی پور1

سنگدانه هوشمند در بتن: شرح فرایند اختراع و شیوه کاربرد