روش بهینه در تقویت خمشی تیر بتنی با استفاده از پارچه های کربن

نویسنده : حامد جهانگیری ، حمید وارسته پور

روش بهینه در تقویت خمشی تیر بتنی با استفاده از پارچه های کربن