استفاده از بتن پایا حاوی بازدارنده ی خوردگی مهاجر (MCI) در محیط های خورنده حاشیه خلیج فارس

نویسنده : رضاآقانوری، رضا امیری، مهدی ابوالقاسمی، صابر جاوید

استفاده از بتن پایا حاوی بازدارنده ی خوردگی مهاجر (MCI) در محیط های خورنده حاشیه خلیج فارس