اثر ارتفاع بر خصوصیات لرزه ای ساختمان های بتنی با بادبندهای همگرا در چیدمان های هسته مرکزی و منظم

نویسنده : بهنام معتمد، سید حسین قاسم زاده موسوی نژاد ،یاسر سادات بندبن

دانلود ها

اثر ارتفاع بر خصوصیات لرزه ای ساختمان های بتنی با بادبندهای همگرا در چیدمان های هسته مرکزی و منظم

دانلود ها